Oraciones y plegarias para suplicar y solicitar ayuda o expresar nuestra gratitud
Inicio > Senyor > Les hores de la passió

Les hores de la passió a Senyor


Oración enviada por xanitutinax hace 4 años
Encender vela


Senyor, per poder cantar
Dèu meu vos deman favor,
sols pera podé esplicar
lo qu’ en vos se va obrar
en la mort y passió.

À las sis, lo Salvador,
del dijous Sant à la tarde
per mostrarnos son amor
ordenà lo Redemptor
la cena santa y sagrada.

Lo gran amor que ’ns portava
ab obras lo ha mostrat.
A las set los peus rentava
als deixebles, y ensenyava
exemples d’ humilitat.

A las vuyt nos ha deixat
la prenda mes estimada,
lo seu Gos sacramentat.
¡Per sempre sia alabat
à milions de vegadas!

Ab mòlt gran humilitat
à las nou Ell predicava
als seus deixebles amats
que ’ls tenia allí ajuntats
tots assentats en la taula.

Jesús trist y adolorit
a las deu al hort entrava
ab lo cor molt afligit.
Tant va patí' aquella nit,
que sanch y aygua suava.

A las onze ab gran amor
un Àngel del Gel devalla,
portantli per son favor
lo càlzer de passió
y la creu santa y sagrada.

A las dotze de la nit
Judas ab Vos s’ abrassava.
ab senyal de bon amich,
vos va vendrer y trahir
quan als jueus vos entregava.

A casa Pontificat
a la una vos portaren,
abont aquell mal criat
que Vos haviau curat
vos donà una bofetada.

No mereixent tal rigor,
sent Vos V autor de la vida,
dos falsos acusadors
arribaren à las dos
per fervos perdrer la vida.

¡Oh que grandíssim rigor.
Jesús, à las tres passavau
en mig d’ aquells malfactors
que feyan burla de Vos
donantvos fortas punyadas!

A las quatre ’us va negar
Pere à qui tant estima vau,
quan lo gall bagué cantat;
ventlo de Vos apartat,
Senyor mòlt prest lo miràreu.

Vostres oidos sagrats
à las cinch varen oir
quan aquells juhéus malvats
cridavan tots ajuntats
prest haviau de morir.

A las sis à Pons Pilat
cruelment vos aportaren;
allí foreu preguntat
ahont haviau ensenyat
la lley que Vos predicavau.

A las set ab crueltat
a Herodes vos portaren,
liont foreu interrogat;
paraula no haveu tornat
de lo qu’ ell vos preguntava.

A las vuyt ab crit alsat
altra vegada ’us lligaren
tornantvos à Pons Pilat,
liaventvos tant maltractat
pél cami la vil canalla.


A las nou mòlt fort é ingrat
cínch mil assots vos donaren
en la columna lligat...
Per pagar nostres pecats.
Senyor, la sanch derramareu.

Lo vostre santíssim cap
à las deu lo coronaren,
Ecce homo ’us han mostrat,
y escarnit, bofetejat,
sentencia de mort vos daren.

A las onse ’us carregaren
lo sant arbre de la creu.
Per los carrers lo portareu
y à vostra mare encontrareu
que fou un dolor cruel.

Los dolors mòlt redoblats
à las dotze vos donaren;
quan las mans y ’ls peus sagrats
en la creu foren clavats
vostre cos enarbolaren.

A la una vos donaren
la beguda mes cruel
donantvos fel y vinagre.
Com es cosa tan amarga,
no ’u voleu Vos, rey del Cel.

A las dos baveu parlat
ab la dolorosa Mare,
quan per fill li haveu dat
à S. Joan molt estimat
que al peu de la creu estava.

Estant en la creu estes
à las tres hóras finareu
dihent: «Consuma tum est.»
Així qu’ acabareu prest
lo esperit à Deu donareu.

A las quatre Jesús clavat
pendent de la creu estava,
quan arribant un soldat
sens amor ni pietat
vos donà una llansada.

Lo vostre santíssim cos
à las cinch de creu baixaren.
Sent un cos tant maltractat,
als brassos lo ban posat
de la dolorosa Mare.

A las sis varen portar
ab gran amor y temura
lo Cos de Cristo sagrat,
posantlo deposi tat
à dins de la sepultura.

jOh Mare de pietat!
Oh gran dolor de Maria!
Ob Mare de soledat!
en tota necesitat
socorréu à aquell que 'us crida!
Enciende una vela

Selecciona el color de la vela que deseas encender de forma virtual. Poner una vela es totalmente gratis.Tu vela permanecerá encendida durante 7 días.
Enviar oración a la nube

Envia esta oración a la nube para que sea escuchada
Imágenes

No se ha encontrado imágenes con esta oración a Senyor.

Crear imagen con esta oraciónEn ORACIONES para..
Ya tenemos 4,180 oraciones y plegarias para 5.374 Santos. ¡Gracias!

Oraciones a Senyor


© 2024 - OracionesPara.com Top Oraciones Buscado recientemente Ayuda Contacto & Privacidad Contacto

eXTReMe Tracker